Karneval in Leverkusen

q vun quaatsche bis quittejääl

quaatsche jammern, weinerlich bitten
Quabböl, Quabböle Aalquappe, Aalquappen
Quallmann, Quallmänner Pellkartoffel, Pellkartoffeln
quängele jammern
quängeleere quälen
Quaß Quaste
Quasselkopp Schwätzer
Quateer Quartier, Viertel
quateere Quartieren
quelle quillen, abbrühen
Quetschebüggel Akkordeon
Quetschetaat Pflaumenkuchen
Quisel bösartige, gehässige Frau
quittejääl quittengelb