Karneval in Leverkusen

Mer losse d'r Dom en Kölle (Bläck Fööss)

Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin.
Wat sull di dann woanders, dat hätt doch keine Senn.
Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do es hä ze huss.
Un op singem ahle Platz bliev hä och joot en Schuss,
un op singem ahle Platz bliev hä och joot en Schuss.

Wir lassen den Dom in Köln, denn da gehört er hin.
Was soll der denn woanders, das hat doch keinen Sinn.
Wir lassen den Dom in Köln, denn da ist er zu Hause.
Und auf seinem alten Platz bleibt er auch gut in Schuss.
Und auf seinem alten Platz bleibt er auch gut in Schuss.