Karneval in Leverkusen

Kumm, loss mer fiere (De Höhner)

Kumm, loss mer fiere, nit lamentiere
jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch jeschad
Denn die Trone, die do laachs, musste nit kriesche,
loss mer fiere op kölsche Aat.

Komm, lass uns feiern, nicht lamentieren
etwas Spass und Freude, hat noch keinem Menschen geschadet
Denn die Tränen, die du lachst, musst du nicht weinen
lass uns feiern auf kölsche Art.